ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 
 
 

 

Διαχειριστική Επάρκεια από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», απέκτησε στις 12 Μαρτίου 2010 η Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας.

Η απόφαση χορήγησης Διαχειριστικής Επάρκειας στην Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού κ. Αντώνη Μαρκόπουλου αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο καθώς δίνεται η δυνατότητα στην Εταιρεία να υλοποιήσει νέα προγράμματα και δράσεις προς όφελος των της επιχειρηματικότητας στο Νομό.

Η Διαχειριστική Επάρκεια αφορά τη δυνατότητα ανταπόκρισης των δικαιούχων στις απαιτήσεις έγκαιρης οικονομικής και ποιοτικής εκτέλεσης συγχρηματοδοτούμενων έργων, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και τις απαιτήσεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου.

Η Διαχειριστική Επάρκεια, αφενός δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στα νέα προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. και αφετέρου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για κάλυψη του συνόλου της δαπάνης για την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων από τους κοινοτικούς πόρους. Πλέον η Εταιρεία θα μπορεί να διεκδικεί προγράμματα τα οποία θα χρηματοδοτούνται στο σύνολο τους, από κοινοτικούς πόρους.

Τι είναι η Διαχειριστική Επάρκεια
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, απαιτείται η επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας των φορέων υλοποίησης (Δικαιούχων) συγχρηματοδοτούμενων έργων πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Τα έργα δημοσίου χαρακτήρα καλύπτουν ανάγκες του κοινωνικού συνόλου και γενικότερα αποσκοπούν στην ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται τα συγχρηματοδοτούμενα έργα της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, αλλά και γενικότερα τα έργα που λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
Η ανάπτυξη της σειράς προτύπων που αφορούν τη Διαχειριστική Επάρκεια προέκυψε από την ανάγκη βελτίωσης των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των πράξεων που εκτελούνται στο πλαίσιο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Με την εφαρμογή και τη διατήρηση ενός Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας επιδιώκεται η επίτευξη των στόχων των έργων με την αποδοτικότερη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων.

Η έλλειψη ουσιαστικής Διαχειριστικής Επάρκειας στα προηγούμενα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης ήταν ένας βασικός λόγος που είχε ως αποτέλεσμα πολλά από τα έργα που αρχικά χρηματοδοτήθηκαν στην πορεία να μη καταφέρουν να υλοποιηθούν.

Στο ΕΣΠΑ 2007 - 2013 έχουν τεθεί, λοιπόν, κάποιες ουσιαστικές προϋποθέσεις που ευνοούν τη γρηγορότερη και μεγαλύτερη απορροφητικότητα κονδυλίων, προκειμένου να γίνουν ουσιαστικές επενδύσεις στη χώρα μας. Σε αυτό τον άξονα δίνεται η δυνατότητα στους φορείς, αλλά και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις της χώρας να ενισχυθούν με γρηγορότερο τρόπο και λιγότερο γραφειοκρατικές διαδικασίες σε σχέση με το παρελθόν, γεγονός απαραίτητο για την ουσιαστική ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και γενικότερα της οικονομίας.

 

English Ελληνικά