ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ


 
 

                          

                                                                         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                                             

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (TΟΠΕΚΟ)  «ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» (Δράση 3: Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες» - Κατηγορία παρέμβασης 1: «Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Κοινωνικού Αποκλεισμού Ευπαθών Ομάδων του Πληθυσμού») - ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4:  «ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

 

 

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ» με συμμετέχοντες φορείς τους: ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., ΑΝΤΡΙΑΝ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο.Ε., ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ Ε. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Θ. Ο.Ε.» καλεί τους κατοίκους του Νομού Ρεθύμνου  που είναι άνεργοι και εντάσσονται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες:

 

? Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια

? Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα

? Άτομα με Αναπηρίες

? Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών

? Παλιννοστούντες

? Μετανάστες

 

να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για την ένταξη τους στις δράσεις του Τοπικού Σχεδίου.

 

Στο πλαίσιο του Σχεδίου υλοποιούνται 23 δράσεις που εντάσσονται σε 6 διαφορετικές κατηγορίες οι οποίες περιλαμβάνουν: μελέτες, δικτύωση, ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, συντονισμό και διαχείριση πράξης, κατάρτιση/ επιμόρφωση, και πληροφόρηση ? συμβουλευτική- υποστήριξη.

Οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν στις εξής δράσεις:

 1. Επαγγελματική κατάρτιση
 2. Επιμόρφωση
 3. Συμβουλευτική υποστήριξη
 4. Πιστοποίηση προσόντων  και δεξιοτήτων
 5. Εκπαιδευτική πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις

 

Οι ωφελούμενοι θα υποστηριχθούν μέσω του τοπικού σχεδίου για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας.

 

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι άνεργοι/ες και να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις, οι οποίες και θα αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, προκειμένου να ενταχθούν στη διαδικασία επιλογής και ένταξης στο σχέδιο:

Α/Α

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1.  

Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ ή

Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας

 1.  

Να είναι εγγεγραμμένοι σε ειδικό κατάλογο ΟΑΕΔ (εκτός Μητρώου ανεργίας)

Φωτοτυπία σχετικού εγγράφου ειδικών καταλόγων ΟΑΕΔ

 1.  

Κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης (Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου)

Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής

 1.  

Να εντάσσονται στις ομάδες στόχου του Τοπικού Σχεδίου (όπως αναφέρονται παραπάνω)

Δύο (2) Φωτογραφίες

 1.  

 

Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοτυπία Διαβατηρίου

 1.  

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

 1.  

Βιογραφικό Σημείωμα

 1.  

Φωτοτυπία πτυχίων σπουδών / ξένων γλωσσών

 1.  

Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης (εφόσον υπάρχουν)

 1.  

Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας για το έτος 2011 ή Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ (για τη νόμιμη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης)

 1.  

Απόφαση αρμόδιου οργάνου με την οποία προσδιορίζεται η χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη του υποψηφίου, το ποσοστό αναπηρίας (για τα Άτομα με Αναπηρίες)

 1.  

Άδεια εργασίας & άδεια παραμονής με διάρκεια ισχύος έως και την ολοκλήρωση του προγράμματος (για αλλοδαπούς)

 1.  

Επίσημο έγγραφο που να προκύπτει η παλιννόστηση και το έτος αυτής (για παλιννοστούντες)

 1.  

Δίπλωμα οδήγησης (όπου υπάρχει)

 

Διαδικασία επιλογής: Έπειτα από την συλλογή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί έλεγχος των στοιχείων κάθε αίτησης και κατόπιν οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη από εξειδικευμένο προσωπικό. Η αξιολόγηση της αίτησης κάθε υποψηφίου θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή η οποία θα κάνει την τελική κατάταξη των ενδιαφερομένων σε επιτυχόντες και επιλαχόντες.

 

Σημεία Παραλαβής Πρόσκλησης ? Αίτησης :

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την πρόσκληση, καθώς και την αίτηση που πρέπει να συμπληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους, από τα εξής σημεία : 

 • ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (Μάχης Ποταμών 10 Ρέθυμνο Κρήτης)
 • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Εμμ. Πορτάλιου 23 Ρέθυμνο Κρήτης)
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (Εμμ. Πορτάλιου 23 Ρέθυμνο Κρήτης)
 • ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Σελλιά Δήμου Αγίου Βασιλείου)
 • ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ Ε. ? ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Θ. Ο.Ε. (Εμμ. Πορτάλιου 30 Ρέθυμνο Κρήτης)
 • ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (Καστρινογιαννάκη 1 Ρέθυμνο Κρήτης)
 • ΑΝΤΡΙΑΝ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο.Ε. (Παπαναστασίου 3 Ρέθυμνο Κρήτης)

καθώς και από τις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

 

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων:

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα δικαιολογητικά από τα γραφεία της: ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., Μάχης Ποταμών 10, 74100 Ρέθυμνο, Τηλ: 2831501863, 2831501864, καθημερινά 9:00-17:00 όπου και θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/11/2012 ΜΕΧΡΙ 22/11/2012

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣ «ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Σταγκουράκης Ιωάννης

 

 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΞΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

http://www.rcci-developcom.gr/cms_files/files/el/inv_synergasia.DOC


« επιστροφή
English Ελληνικά