" /> 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου CREATIVEMED του προγράμματος MED, προκειμένου να εκμισθώσει ένα όχημα  μεταφοράς προσωπικού, καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να καταθέσουν τις προσφορές τους : 

1.- ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ:

Ένα μικρό λεωφορείο, πούλμαν ή βαν τουλάχιστον 20 θέσεων.

Χρόνος εκμίσθωσης: 3 ημέρες από 8 ώρες την ημέρα, Δευτέρα 22 έως Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014.

Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνεται η αμοιβή και οι ασφαλιστικές εισφορές του οδηγού καθώς και τα καύσιμα του οχήματος για να διανύσει απόσταση περίπου τετρακοσίων (400) χιλιομέτρων.

2.- ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η χαμηλότερη τιμή.

3.- ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές κατατίθενται στα γραφεία της εταιρείας (Εμμ. Πορτάλιου 23, δεύτερος όροφος) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 11:00 π.μ..

4.- ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ: τριάντα ημέρες από την παραλαβή των ειδών, την έκδοση του σχετικού τιμολογίου και προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας εφόσον είναι απαραίτητες.

5.- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: Στην καθαρή αξία του τιμολογίου κατά την εξόφληση θα διενεργηθεί παρακράτηση προκαταβολής φόρου εισοδήματος εφόσον είναι απαραίτητο.

                                                                                   Ο Διευθυντής
                                                                              Ιωάννης Καλαϊτζάκης


« επιστροφή
English Ελληνικά