" /> 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

 

Η Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου CREATIVE-MED του Ε.Π. διακρατικής συνεργασίας «MED», προκειμένου να προμηθευτεί φωτοαντιγραφικό χαρτί διαστάσεων Α4, καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να καταθέσουν τις προσφορές τους.

1.- ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Εκατόν πενήντα (150) δεσμίδες των πεντακοσίων (500) φύλλων χαρτί φωτοαντιγραφικό, λευκό, διάστασης Α4 και βάρους 80 g/m2.

2.- ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η χαμηλότερη συνολική τιμή.

3.- ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές, στις οποίες πρέπει να αναγράφεται ότι αφορούν στο έργο CREATIVE-MED του Ε.Π. διακρατικής συνεργασίας «MED», κατατίθενται στα γραφεία της εταιρίας (Εμμ. Πορτάλιου 23, 2ος όροφος), μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, εξωτερικά του οποίου πρέπει να αναγράφεται η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ», το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 και ώρα 14:00

4.- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Τρεις ημέρες από την παραγγελία.

5.- ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ: Εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή του χαρτιού και την έκδοση του σχετικού τιμολογίου.

Ο Πρόεδρος

Θωμάς Παπαδογιάννης


« επιστροφή
English Ελληνικά